Privacyverklaring IJsvereniging Zuidbroek

Zuidbroek, 20 november 2021

Privacyverklaring IJsvereniging Zuidbroek

Privacyverklaring ten behoeve van de leden van de IJsvereniging Zuidbroek. Hierna te noemen
De IJsvereniging.

 1. Inleiding

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn voor De IJsvereniging van groot
belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons
zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Daarom leggen wij in deze privacyverklaring zo
transparant mogelijk uit hoe we bij De IJsvereniging uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.

Dit is het doel en in deze privacyverklaring leggen we in detail uit wat we precies bedoelen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met De IJsvereniging.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

De IJsvereniging verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-leden in
een ledenbestand. Deze verwerkingen vinden plaats voor het bijhouden van een actueel
ledenbestand.

De IJsvereniging verzamelt:

 • Naam;
  • Adres;
  • Woonplaats;
  • Vast of mobiele nummer;
  • Bankrekeningnummer;

De IJsvereniging verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en
regelgeving.

 1. Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

De IJsvereniging heeft deze gegevens nodig om het werk goed te kunnen uitvoeren en
overeenkomsten te kunnen nakomen.

De IJsvereniging gebruikt deze gegevens voor:
• Het maken van lidmaatschapskaarten.
• Controleren van de betalingen.
• Het bevestigen van een opzegging van het lidmaatschap

 1. Gegevens delen met andere organisaties

De IJsvereniging maakt gebruik van de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen
bedrijfsvoering. De IJsvereniging verstrekt alleen persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op
basis van een gerechtvaardigd belang en deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de
opdracht die de externe dienstverlener voor De IJsvereniging uitvoert.
De IJsvereniging verkoopt uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. Met externe dienstverleners worden overeenkomsten afgesloten waarin afgesproken wordt wat ze met de gegevens mogen doen.

Daarnaast kan het nodig zijn om deze persoonsgegevens te delen als De IJsvereniging dat
wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

 1. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna
worden de persoonsgegevens vernietigd of worden ze op een manier bewaard dat ze niet meer
herleidbaar zijn tot een persoon.

 1. Beveiliging

De IJsvereniging geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. De
IJsvereniging behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die
persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven.
De IJsvereniging streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van
persoonsgegevens. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor
bestuursleden van De IJsvereniging, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

De IJsvereniging beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige
vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. De IJsvereniging maakt daarbij gebruik van
passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de
techniek. De IJsvereniging is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot
computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of
bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan De
IJsvereniging.

De IJsvereniging deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder
voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen (en indien van toepassing: van onze

klant of relatie), tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader
van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

De IJsvereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan
deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende
Privacyverklaring op de hoogte bent. Inzage, wijzigingen en verwijderen van uw gegevens.

 1. De rechten van betrokkenen
 • Recht op informatie over de verwerking – het recht om geïnformeerd te worden over de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op correctie – het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze
  niet meer correct zijn;
  • Recht op verwijdering – het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Recht op beperking van de gegevensverwerking – het recht om de verwerking van uw
  persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’;
  • Recht op verzet tegen de gegevensverwerking – het recht om een verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct-marketing te laten stoppen;
  • Recht op overdracht van de gegevens – het recht om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens;
  • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens De IJsvereniging van u heeft, kunt u
altijd contact opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 1. Klacht indienen

Als u vindt dat De IJsvereniging u niet op de juiste manier helpt of informeert, dan heeft u het
recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Contactgegevens

Bedankt voor het lezen van deze privacyverklaring. Als u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

De IJsvereniging Zuidbroek
p/a Beatrixlaan 16
9636 BH Zuidbroek
ijsbaanzuidbroek@hotmail.com

U kunt deze privacyverklaring ook in PDF downloaden, klik dan hier